KNIHA ZJEVENÍ

Současné události na Blízkém východě opět vzbudily zájem znalců Bible o knihu Danielovu. Jeho vidění o 70 téhodnech je jako základ vhodné zvláště k tomu, abychom mohli lépe zařadit události spojené s biblickým proroctvím v ohnisku světového dění - v Izraeli. Přitom je nutné brát na vědomí jak minulost, tak přítomnost; jenom tak bude to budoucí...

22. Kapitola

28.05.2018

Ve 22. kapitole je nám ukázán pozemský Jeruzalém ještě jednou v různých souvislostech. Stánek Boží, příbytek Boží pak bude pro lidi viditelný. Bude naplňovat nebe a zemi, starý a Nový Jeruzalém Svou slávou. "Nebesa jsou Můj trůn a země podnož noh Mých ..." (Izaiáš 66:1, Skutky 7:49)

21. Kapitola

28.05.2018

První verš z 21. kapitoly vlastně patří na konec 20. kapitoly. Přímo po konečném soudu pomíjí čas ve věčnosti a bude naplněno, co bylo předpověděno ve Slově: "Pak jsem viděl nová nebesa a novou zemi; neboť první nebe a první země zmizely ..."

20. Kapitola

28.05.2018

Na začátku 20. kapitoly je řečeno, co se stane se satanem, původcem všeho zlého, protihráčem a protivníkem Božím. Bude uchopen a vhozen do propasti. "Pak jsem viděl anděla z nebe přicházejícího dolů, který měl klíče propasti a velký řetěz.

19. Kapitola

28.05.2018

Kapitola 19 popisuje v první části Beránkovu svatební hostinu, ale na začátku odkazuje na to, že Bůh pomstil krev Svých služebníků na smilnici a odsoudil ji. Hlasitý jásot velikého zástupu spasených v nebi začíná velikým: "Hallelujah! Spása, sláva a síla patří našemu Bohu, neboť pravdivé a spravedlivé jsou Jeho soudy, že odsoudil velikou smilnici,...

18. Kapitola

28.05.2018

V 18. kapitole je ještě jednou velice důkladně popsán pád Babylona a jeho zničení ve všech detailech. Tuto kapitolu musí číst pozorně každý sám, aby celou míru Božího soudného hněvu měl před očima.

17. Kapitola

28.05.2018

17. kapitola je právě tak tajuplná jako 13. kapitola. Nehledě na známé symboly, se kterými jsme se v projednávané části Zjevení již setkali, nacházíme v něm některé záhadné symboly. Zde skutečně potřebujeme zjevení od Boha, abychom správně rozuměli zahalenému symbolickému popisu a poznali jeho význam. Opět se jedná o "klíčové pojmy", jež vedou k...

16. Kapitola

28.05.2018

V 15. kapitole oznámené soudy koflíků hněvu jsou uskutečňovány v kapitole 16."I slyšel jsem silný hlas z chrámu volat na sedm andělů: Jděte a vylejte sedm koflíků Božího hněvu na zemi!" (16:1) Prostřednictvím evangelia Ježíše Krista bude lidstvu na konci času milosti ještě jednou naposledy přiblížena darovaná Boží láska, úplné odpuštění vší viny a...

15. Kapitola

25.05.2018

"Dále jsem viděl jiné a nádherné znamení na nebi: sedm andělů, kteří měli sedm ran, těch posledních; neboť skrze tyto přišel hněv Boží ke konci." (v. 1) Z té hrozby zřetelně vyplývá, že skrze tyto rány bude hněv Boží ukončen. To bude na konci velikého času soužení a útisku.

14. Kapitola

25.05.2018

"Nyní jsem měl vidění: viděl jsem Beránka stát na hoře Sion a stočtyřiačtyřicettisíc těch, kteří Jeho jméno a jméno jejich Otce nesli napsané na svých čelech." (14:1)

13. Kapitola

25.05.2018

Od 13. až k 19. kapitole nalézáme symboly, které jsou uvedeny již v knize Danielově a vztahují se na prorocký průběh času. K lepšímu porozumění chceme nejprve krátce probrat, co mu bylo ukázáno.

12. Kapitola

25.05.2018

12. kapitola je učiteli Bible vykládána rozdílně. Jejich mínění o významu ženy v ní popsané vystačí od Izraele přes Marii až k Církvi.

11. Kapitola

25.05.2018

V 11. kapitole je nám nejprve dán velice důležitý odkaz na to, co se děje v době posledních tři a půl roku, když bude opět postaven chrám. Platné mezinárodní právo chrání sice Boží domy všeobecně, ale ne okolní pozemek. Proto bude na dobu tři a půl roku útlaku vydána pohanům jen předsíň. "Pak mi byla dána třtina, která byla...

10. Kapitola

25.05.2018

Mezi šestým a sedmým pozounem leží kapitola 10., jako předtím byla mezi šestou a sedmou pečeť zařazena 7. kapitola. 10. kapitolou se budeme zabývat blíže. Důležité je, aby byl správně zařazen časový průběh událostí. Význam mají vždy »klíčová slova-pojmy«, ze kterých vychází vlastní obsah, totiž popsaná událost.

9. Kapitola

25.05.2018

"A pátý anděl zatroubil na pozoun: tedy jsem viděl hvězdu, která spadla s nebe na zem; a byl jí dán klíč od vstupu do podsvětí.

8. Kapitola

25.05.2018

"Když pak Beránek otevřel sedmou pečeť, nastalo ticho v nebi na půl hodiny." (v. 1)

7. Kapitola

25.05.2018

Sedmé kapitole lze snadno porozumět. V první části je popsáno zapečetění 144 000 z dvanácti kmenů Izraele a v druhé polovině nesčíslný zástup z národů, který projde velikým soužením. V 1. verši jsou ukázáni čtyři andělé soudu, kteří drží pevně čtyři větry, které ale budou puštěny až při šestém pozounu (kap. 9:14 + 15).

6. Kapitola

25.05.2018

Kapitola 6 popisuje symbolicky otevření a obsah prvních šesti pečetí. Pečetě již byly rovněž obšírně probrány. Proto se jich dotkneme jen v krátkosti, jak jsme to učinili s okružními dopisy církvím.

5. Kapitola

25.05.2018

V 5. kapitole se nejprve jedná o tajuplnou knihu v ruce toho na trůnu sedícího, která je opatřena na zadní straně sedmi pečetěmi. "Pak jsem viděl jiného silného anděla, který zvolal silným hlasem: Kdo je hoden knihu otevřít a její pečetě zlomit? Ale nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemí nebyl hoden tu knihu otevřít a nahlédnout do ní."...

4. Kapitola

25.05.2018

Ve 4. kapitole vidí Jan otevřené dveře v nebi a slyší mocný hlas jako zvuk pozounu, který volal: "Vstup sem vzhůru, chci ti ukázat, co se musí stát potom."

3. Kapitola

25.05.2018

Pátý okružní dopis Církvi v Sardis začíná těmito slovy: "Tak mluví ten, kterýž má sedm duchů Božích a sedm hvězd: Znám tvé skutky, máš pověst, že žiješ, ale jsi mrtvý.

2. Kapitola

25.05.2018

Těmi sedmi dopisy se nemusíme zabývat podrobně. O nich již bylo pojednáno a jsou všem více či méně známé. Nejprve vždy zaznívá zvěst andělu sboru, který ji pak předává dále Církvi. Je tam obsažena chvála za dobré a kárání kvůli falešnému učení atd. Na konci každého okružního dopisu nacházíme zvláštní zaslíbení pro přemožitele. Ta se netýkala pouze...

1. Kapitola

25.05.2018

Apoštol Jan byl pro "...slovo Boží a pro svědectví Ježíšovo..." na ostrově Patmos ve vyhnanství. Tam se dostal skrze Ducha Božího do vytržení. Viděl do budoucna nejdůležitější události průběhu času a byl dokonce přesazen do dne Páně. Den Páně je ve Starém a Novém zákoně obšírně popsán. Domněnka, že se přitom jedná o sobotu nebo neděli,...