ŽÍT JAKO JEŽÍŠ

Na posledních stránkách Písma můžeme vidět zakončení díla Ducha Svatého - Nevěstu Kristovu. Vidíme tam ale také produkt Satanova padělatelství - Nevěstku. Jan říká, "Uviděl jsem SVATÉ MĚSTO, NOVÝ JERUZALÉM, jako NEVĚSTA okrášlená, jak sestupuje od Boha a ZÁŘÍ BOŽÍ SLÁVOU jako diamant (jaspis), jasně jako křišťál" (Z 21,2.11).

"Skrze Něho jsou všechny věci" (Ř 11,36). Bůh stvořil Adama úžasně duševně schopného. Dokázal pojmenovat každého živočicha, kterého Bůh učinil (1M 2,19). My máme potíž si jen zapamatovat některá z těch tisíců názvů. Adam vymyslel název každému a také si ho zapamatoval. Z toho vidíme, že byl skutečně velmi schopný. Schopnosti, které měl od Boha, měl...

"Z něho jsou všechny věci" (Ř 11,36). Ježíš řekl, že nebeské království patří těm, kdo jsou chudí v duchu (M 5,3) a že do nebeského království vejde pouze ten, kdo činí vůli Otce" (M 7,21). Nebeské království je věčné a bude tam jen to, co se vykonalo z Boží vůle. Ti, kdo jsou chudí v duchu, si uvědomují svou...

Poslední tři kapitoly pojednávaly o Ježíšově pozemském životě - v pokoře, ve svatosti a v lásce. Bylo by zavádějící se nyní domnívat, že můžeme být jako On, když začneme Jeho pokoru, svatost a lásku napodobovat. Boží slávu nemůžeme zjevovat tak, že budeme Ježíše imitovat, ale jedině tak, že v nás bude působit Jeho život, že získáme podíl na Jeho...

Poznali jsme, že Bůh je Světlo i Láska. Boží sláva se zjevila v Pánu Ježíši, který je plností Světla i Lásky. Světlo a Láska jsou od sebe neoddělitelné. Pravá svatost je plná lásky a pravá láska je dokonale čistá. Rozlišujeme je zde jen pro snazší pochopení. Říká-li někdo, že dosáhl svatosti, ale Boží láska v něm není, pak to...

Bůh je Světlo. Bůh je Láska (1J 1,5 4,8). "Přebývá v nepřístupném světle" (1Tm 6,16).

Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou (Ž 19,2). Vesmír se vyznačuje takovou rozmanitostí, že to lidský rozum ani nemůže pochopit. Na jedné straně obří galaxie, které se řítí prostorem i miliardy světelných let daleko a současně každé i pouhým okem neviditelné smítko hmoty ve vesmíru se skládá z atomů a ty se skládají z...

Když Bůh stvořil člověka, neučinil tak proto, že by potřeboval služebníka. Za služebníky měl již anděly a byly jich milióny. Člověka stvořil se záměrem, aby existoval někdo, kdo bude zjevovat Jeho charakter a Jeho podstatu. Pokud to nebudeme mít stále na paměti, snadno uvěříme scestné myšlence, že lidé, kteří přijali spasení v Kristu, mají primární...