SKUTEČNÁ PRAVDA

Pro toho, kdo se stal Božím dítětem, mají věčné věci větší hodnotu než věci časné. Nebeské hodnoty jsou pro něj důležitější než pozemské.
Když před 2000 lety Pán Ježíš Kristus poté, co vstal z mrtvých, vystoupil do nebe, slíbil, že se vrátí zpět na zem.
Jde o tzv. "druhý Kristův příchod".
Je to nastávající velká událost ve světové historii....

Jméno "Ježíš" znamená "Spasitel".
S tímto jménem přišel na tuto zem, protože právě to přišel vykonat - spasit (zachránit) lidi z jejich hříchů.
Záchrana je více než odpuštění.
Dovolte mi ilustraci, na níž vysvětlím rozdíl.
Řekněme, že opravují ulici u našeho domu a vykopali tam hlubokou jámu. Svému malému synovi říkám: "Nechoď blízko k...

Máme-li za sebou pokání, dalším požadavkem pro přijetí odpuštění je víra.
Bible říká: "jste zachráněni milostí skrze víru" (Ef 2,8).
Milost je shůry podaná Boží ruka plná nebeských požehnání. Víra je naše ruka vztažená vzhůru.
Tou přijímáme od Boha požehnání.
Jak jsme si řekli dříve, Bůh nechce, abychom byli nemyslícími roboty, kteří vykonávají, k...

Následkem hříchu je smrt ducha - to je, jak jsme si již ukázali, být na věky vyloučen z přítomnosti živého Boha. To prožil Ježíš na kříži, když ho Otec opustil.
Ježíš, jsa Bůh, a proto věčný ve svém nitru, mohl během krátké doby, kdy byl na kříži a na tři hodiny nastala tma, zakusit agónii opuštění Bohem...

Jak nám Bůh může odpustit hříchy?
Bůh je spravedlivý. Lidské hříchy nemůže odpustit přehlížením. To by nebylo spravedlivé.
Je svatý a spravedlivý, a proto musí hřích potrestat.
Je ale také plný lásky, a proto umožnil, aby naše hříchy mohly být odpuštěny.
Všechna náboženství učí, že člověk má být dobrý, laskavý a pravdivý. To vlastně...

Svědomí, které jsme při stvoření dostali, nám neustále připomíná, že jsme morální bytosti. Svědomí je Boží hlas v našem nitru, který nám říká, že jsme zodpovědní za své jednání. Jednoho dne se budeme muset Bohu zodpovídat za způsob, jakým jsme žili.
Nejsme jako zvířata, která nemají svědomí. Zvířata nejsou morální bytosti, a nebudou se proto...

Proč se někteří lidé často chovají jako zvířata?
Odpověď zní: Protože se zajímají pouze o své tělesné potřeby a svou existenci na této zemi.
Jaké zájmy mají zvířata? Jídlo, spánek a pohlavní uspokojení. To je vše. A pokud člověk má pouze tytéž potřeby, můžeme říci, že sestoupil na zvířecí úroveň.
Bůh ale nestvořil člověka, aby...

Bůh existuje od věčnosti. Nemá počátek. Žije mimo omezení, které známe jako čas. Chápat to je pro člověka nesnadné. Je to tím, že lidská mysl není s to pojmout Boží moudrost, jako šálek nemůže pojmout vody oceánu.
První verš začíná slovy:
"Na počátku Bůh..." (Gn 1,1). (Genesis je první z 66 knih v Bibli, Božím slově....