9. Kapitola

"A pátý anděl zatroubil na pozoun: tedy jsem viděl hvězdu, která spadla s nebe na zem; a byl jí dán klíč od vstupu do podsvětí.

Tedy otevřela vstup do podsvětí: a stoupal dým z toho vstupu vzhůru, jako kouř z veliké pece a slunce a vzduch byly tím kouřem z propasti zatemněny.

Z toho kouře pak vyšly kobylky na zem, kterým byla dána moc, jakou mají škorpióni na zemi." (v. 1-3)

Oznámení na konci 8. kapitoly je oprávněné, neboť v pátém pozounu je popsána krutá trýzeň, která přijde na lidi, kteří nemají pečeť Boží. Jak již bylo řečeno, v tom čase má těch 144 000 pečeť Boží a tak zůstanou před pozounovými soudy zachováni. Podle nemylného svědectví Písma svatého se mohou pozounové soudy uskutečnit až po ukončení třiapůlleté služby dvou svědků. Ještě více: ti zapečetění jsou v době troubení pátého pozounu, totiž v době pekelné trýzně trvající pět měsíců, v Izraeli a zůstanou ušetřeni.

"Vzhůru, můj lide, vejdi do svých pokojíků a zavři za sebou dveře! Skryj se na krátký okamžik, až přejde soud hněvu." (Izaiáš 26:20)

"A bylo jim přikázáno, že nemají škodit trávě, ani ničemu zelenému, ani stromům, nýbrž samotně lidem, kteří nemají pečeť Boží na svých čelech."(Zjevení 9:4) Můžeme porovnat s kap. 7:1-8.

Těmto zvláštním bytostem byla dána moc, jakou má škorpión. Jsou to bytosti, které vystoupí přímo z pekla; trýzeň, kterou způsobí, je nepředstavitelná. Tato trýzeň je časově omezená na pět měsíců.

"Dále jim byl dán příkaz, že nesmějí usmrcovat, ale mají působit pět měsíců trýzeň a způsob trýzně měl být jako od škorpióna, když člověka bodne.

V oněch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče." (v. 5-6)

Ve verších 7 až 10 jsou tyto ohavné bytosti vystupující z podsvětí popsány:

"Kobylky vypadaly jako koně vyzbrojení do boje;

na hlavách měly jako věnce ze zlata, a jejich tváře byly jako lidské;

vlasy měly jako vlasy ženské a jejich zuby byly jako zuby lva; a měly náprsenky jako železné pancíře a zvuk jejich křídel jako rachot vojenských vozů s mnohými koňmi, kteří se ženou do boje.

A mají ocasy podobné škorpiónům a žihadla, a v ocasích je jejich moc lidem pět měsíců škodit.

Za krále mají nad sebou anděla propasti (podsvětí), který se židovsky nazývá Abaddón a řecky Apollyon." (v. 11)

Toto strašné navštívení bezbožných lidí je popsáno jako první "bolest".

Při prvních pozounových soudech, které v tom období udeří na přírodu, nám vyvstanou před očima rány dopuštěné na Egypt, když měl být vyveden Izrael.

V pátém a šestém pozounu se dovídáme o trýzních, které musí vytrpět bezbožní lidé. V pátém budou lidé hledat smrt, ale nebudou moci zemřít, tuto nepředstavitelnou trýzeň budou muset prodělat. V šestém pozounu začne veliké umírání.

Šest pozounových soudů následuje chronologicky po sobě a odehrávají se v době šesté pečeti. Výjimku tvoří sedmý pozoun, který již žádný soud neobsahuje, nýbrž ohlašuje královskou vládu.

Šestý pozoun - druhá bolest

"Nyní zatroubil šestý anděl na pozoun: tedy jsem slyšel ze čtyř rohů zlatého oltáře, který stojí před Bohem hlas,

jenž přikázal šestému andělu, majícímu pozoun: Odvaž ty čtyři anděly, kteří jsou uvázáni u řeky Eufrat!

Tedy byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří stáli k té hodině a dni a měsíci a roku připraveni k tomu, aby usmrtili třetí díl lidí." (v. 3-15)

Eufrat, u kterého jsou ti čtyři andělé k jistému okamžiku svázáni, protéká dnešním Irákem. Odtamtud, kde se nachází kolébka lidstva, kde byl ráj a mnohá známá města jako Babylon, Cháran, Ur Kaldejských, Ninive a jiná, vystoupí veliké nadpozemské vojsko, které přijde z propasti podsvětí, aby usmrtilo třetí díl lidí. Protože se přitom jedná o akci celosvětovou, byli v kapitole 7 ti čtyři andělé ukázáni na čtyřech koncích země. Zde je ukázáno geograficky přesné místo, kde začne toto hrozné zkažení lidstva. V tom velkém dni Božím se odtamtud také pozdvihne pozemské vojsko (Zjevení 16:12-16 a j.).

Čtyřem andělům bylo v kap. 7 přikázáno, aby nepůsobili žádnou škodu, dokud by nebylo vykonáno zapečetění. Oni budou puštěni v době šestého pozounu, pod jejich velením bude usmrcen třetí díl lidí. Bůh pro všecko určil rok, měsíc, den i hodinu, jak bylo řečeno v biblickém textu.

"Slyšel jsem počet zástupů jízdního vojska: čítal dvěstě milionů; a jak jsem ve vidění viděl, vypadali koně a jejich jezdci následovně: byli oblečeni do hyacintově modrých a jako síra žlutých pancířů, a hlavy koní byly jako hlavy lvů a z tlam jejich vycházel oheň, dým a síra.

Těmito třemi ranami byl usmrcen třetí díl lidstva, totiž ohněm, kouřem a sirou, jež vycházely z jejich tlam. Síla těchto koní byla v jejich tlamách a ocasích; neboť jejich ocasy vypadaly jako hadi a mají hlavy, kterými působí zkázu." (v. 16-19)

Úkolem těchto démonických bytostí je usmrtit třetinu lidí, kteří předtím byli trýzněni. Protože v tom časovém období již není milosti, nemohou se lidé také k Bohu obrátit. Jsou přenecháni osudu, který si sami zvolili a musí přes sebe nechat všecko přejít, dokonce smrt.

"Ale zbývající lidé, kteří nezahynuli skrze tyto rány, se přesto neobrátili od svého navyklého činění ..." (v. 20)

Jako v prvních čtyřech pozounových soudech byla raněna těmi odpovídajícími soudy vždy třetina - třetina země stromů, trávy; třetina moře, a stvoření v něm, třetina vod; třetina slunce, měsíce a hvězd -, pak v šestém pozounu to bude třetina lidí.

Není přípustné dát tomuto biblickému místu jiný smysl a označit ho za pronásledování Židů, o to méně, že zapečetění Židé nesmí být dotčeni, jak je jasně řečeno v pátém pozounovém soudu. Musíme věřit každému Slovu Božímu a ponechat ho tak, jak je. V textu ze šestého pozounového soudu se skutečně jedná o třetí díl lidí na zemi; to jest při dnešním stavu ze šesti miliard dvě miliardy. A také, jak již bylo vyloženo, zapadají pozounové soudy do posledního soudního úseku po vytržení Církve-Nevěsty a dokonce po zapečetění 144 000. Tak svědčí Boží Slovo.