7. Kapitola

Sedmé kapitole lze snadno porozumět. V první části je popsáno zapečetění 144 000 z dvanácti kmenů Izraele a v druhé polovině nesčíslný zástup z národů, který projde velikým soužením. V 1. verši jsou ukázáni čtyři andělé soudu, kteří drží pevně čtyři větry, které ale budou puštěny až při šestém pozounu (kap. 9:14 + 15).

"Potom jsem viděl čtyři anděly stát na čtyřech koncích země, ti drželi pevně čtyři větry země, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom." (v. 1)

Větry nebo bouře mluví o pustošení a ničení, tak to nalézáme také potvrzené v prorockém slově (Zachariáš 6:5).

Nejprve se jedná o zapečetění 144 000 z 12 kmenů Izraele. Oni budou označeni pečetí Boží na čelech. Ti, kdo patří k Církvi, nesou pečeť Ducha, která je pečetí Boží. Podle Ef. 1:13, 4:30 a jiných míst je pečeť Boží Duch svatý. Jak přišel Duch Boží po křtu na Syna Božího (Matouš 3:16 a j.), "... neboť Jej Bůh Otec zapečetil" (Jan 6:27b. Kral. bible: potvrdil), tak přichází stejný Duch na všecky syny a dcery Boží, při kterých má On zalíbení (Sk. 2:38-39, 2. Kor. 1:21-22 a j.)

U 144 000 je tato událost symbolicky znázorněna andělem, který bude poslán od východu slunce a má pečeť Boží. Prorok Ezechiel viděl, že v Jeruzalémě budou na čelech označeni ti, kteří trpí těmi ohavnostmi (Ezechiel 9:1-6). Z toho popisu, jednak v Ezechieli a také ve Zjevení, zřetelně vyplývá, že se musí nejprve uskutečnit zapečetění, pak teprve mohou andělé soudu vykonat svá pověření.

"Dále jsem viděl jiného anděla vystupujícího od východu slunce, který měl pečeť živého Boha; ten volal k těm čtyřem andělům, jimž bylo dáno pověření, zkázu na zemi a na moři vykonat,

který volal silným hlasem ta slova: Nečiňte žádnou zkázu na zemi a na moři, ani na stromech, dokud neoznačíme pečetí služebníky Boží na jejich čelech."(Zjevení 7:2 + 3)

Z jedné strany je v prorockém slově řeč o znamení zvířete, jež obrazně řečeno, nesou lidé na čele a na pravé ruce, na druhé straně ponesou Boží služebníci na čele pečeť Boží. Ani znamení zvířete, ani pečeť Boží nejsou pro přirozené oko viditelné. Také nemůže být vypočítán počet 666 (kap. 13:18); ani žena se zlatým koflíkem a se všemi Bohu se rouhajícími jmény a nadpisem "Velký Babylon" na čele, sedící v poušti na zvířeti, nemůže být spatřena přirozenýma očima. Zde vstupujeme na půdu zjevení; v té největší míře musí být spojen duchovní obsah s duchovním porozuměním a duchovní řečí (1. Kor. 2:13-15). Ale Pán zná ty Své (2. Tim. 2:19) a ti Jeho znají Jej (Jana 10:14).

Co se týče 144 000, tak toto biblické místo nemůže označovat žádný elitní výkvět z Církve, ani náboženskou jednotu - musíme tomu věřit a nechat být tak, jak je to psáno: "I slyšel jsem počet znamenaných, sto čtyřicet a čtyři tisíce jich znamenáno ze všech pokolení synů izraelských:

z pokolení Juda dvanáct tisíc znamenaných, z pokolení Ruben dvanáct tisíc znamenaných, z pokolení Gád dvanáct tisíc znamenaných, zpokolení Asser dvanáct tisíc znamenaných, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc znamenaných, z pokolení Manasses dvanáct tisíc znamenaných, z pokolení Simeon dvanáct tisíc znamenaných, z pokolení Léví dvanáct tisíc znamenaných, z pokolení Izachar dvanáct tisíc znamenaných, z pokolení Zabulon dvanáct tisíc znamenaných, z pokolení Josef dvanáct tisíc znamenaných, z pokolení Benjamin dvanáct tisíc znamenaných."

V tomto textu je dvanáct kmenů uvedeno jmenovitě. Omyl nebo mylný výklad by měl být tímto vyloučen, neboť to nemůže být jasněji řečeno. Učení známé pod pojmem »Britisch Izrael«, že se 10 kmenů ztratilo mezi národy, je celé nebiblické, neboť svaté Písmo svědčí, že v době zapečetění bude všech 12 kmenů ve své mateřské zemi.

Nesčíslný zástup z velkého soužení

Od verše 9 viděl Jan veliký zástup ze všech národů a řečí,

"...stáli před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha a měli v rukou palmové ratolesti.

Volali hlasem velikým: Záchrana je u našeho Boha, který sedí na trůnu, a u Beránka.

A všichni andělé stáli kolem trůnu a kolem starších a kolem čtyř živých bytostí a padli před trůnem na své tváře a klaněli se Bohu.

A volali: Amen! Chvála a sláva, moudrost a díkůčinění, čest, moc a síla našemu Bohu na všecky věky! Amen!" (v. 9-12)

Zástup přemožitelů bude vytržen a dožije uskutečnění zaslíbení být na trůnu, v porovnání se zástupem, který se objevuje před trůnem. "Kdo přemůže, bude sedět se Mnou na Mém trůnu, jako jsem i Já přemohl a posadil se na trůnu Otce." (kap. 3:21) Ti, kdož zůstali v soužení věrní, se objeví při nastolení Tisíciletého království před trůnem. Tento nesčíslný zástup bude Bohu Pánu sloužit v Jeho chrámu; nebude s Ním vládnout:

"Tedy ujal se jeden ze starších slova a řekl mi: Kdo jsou tito oblečení v bílá roucha, a odkud přišli?

Odpověděl jsem:Pane, ty to víš. Tedy mi řekl: To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení, a obmyli roucha svá a zbílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží Jemu dnem i nocí v Jeho chrámě, a ten na trůnu sedící bude bydlet nad nimi.

Nebudou již mít hlad ani žízeň a nebudou vystaveni pálivosti slunce ani horku; neboť Beránek tam uprostřed před trůnem je bude pást a povede je k pramenům vod života a setře Bůh každou slzu s očí jejich." (v. 13-17)

Užití slov "dnem i nocí" objasňuje, že jde o Tisícileté království a ne o věčnost, kde časové pojmy jako 'den a noc', 'včera a zítra' již více nejsou známy. Onen nesčíslný zástup, který Bohu Pánu slouží v Jeho chrámu, jsou spasení, kteří vyšli z velikého soužení. Církev-Nevěsta je identická s Novým Jeruzalémem (Zjevení 21 od v. 9) a bude v něm bydlet. Nový Jeruzalém jako město Boží, nemá chrám. "Ale chrám jsem v něm neviděl; neboť Bůh Pán ten všemohoucí je jeho chrám a Beránek.

A to město také nepotřebuje slunce a měsíc, aby svítily v něm; neboť sláva Boží ho osvěcuje, a svíce jeho je Beránek." (Zjevení 21:22 + 23)

Ten veliký zástup, jenž nemohl být sečten, sestává ze spasených věřících, kteří jsou sice zachráněni krví Beránka, a obdrželi z milosti bílá roucha, nenáleží však k těm vytrženým, zástupu prvorozených. Ne, že by je soužení očistilo, anebo jím dosáhli spasení - oni byli zachráněni již předtím, ale nebyli připraveni pro vytržení. Spasení je pro všechny smířené s Bohem platné rovnou měrou, nehledě na to, k jaké skupině náleží, a je možné jen krví Božího Beránka. Dobré skutky anebo soužení nikoho nespasily, ani nedarovaly věčný život, jedině v Ježíši Kristu Bůh učinil novou smlouvu, skrze prolitou krev na kříži Golgaty. Kdo tomu věří, ten prožije smíření s Bohem osobně a obdrží věčný život.