4. Kapitola

Ve 4. kapitole vidí Jan otevřené dveře v nebi a slyší mocný hlas jako zvuk pozounu, který volal: "Vstup sem vzhůru, chci ti ukázat, co se musí stát potom."

On již viděl vývoj Církve na zemi. Nyní spatřil i to ostatní, totiž události až do Tisíciletého království, konečného soudu, nová nebesa a novou zemi z nebeského pohledu.

Ten vidoucí svědčí: "A hned jsem byl u vytržení ducha, a hle, tam stál trůn v nebi a na trůnu jeden seděl." (v. 1b-2) On byl skutečně v duchu přesazen do nebe a mohl toho sedícího na trůnu, který byl obklopen duhou, přesně popsat (v. 3-4). Rovněž viděl čtyřiadvacet starších sedět na čtyřiadvaceti trůnech. Byli bíle oblečeni a na hlavách měli koruny. Dále viděl blesky a slyšel hlasy a hromové rány, které vycházely od trůnu, "... a sedm lamp ohnivých hořících před trůnem, jež jsou sedm duchů Božích." (v. 5b)

Bůh je jen jeden a má také jen jednoho Ducha svatého. Ale tento jeden Duch svatý je činný v sedmi úsecích. To stejné je ukázáno symbolem Beránka se sedmi rohy, a sedmi očima. Prorok Izaiáš popisuje Syna člověka také v tomto sedminásobném vyzařování Ducha: "Na Němž bude spočívat Duch Páně, Duch pravdy a pochopení, Duch rady a hrdinné síly, Duch poznání a bázně Páně.

V bázni Páně bude mít On Své zalíbení! A nebude soudit podle toho, co vidí oči, a nebude rozhodovat podle toho, co uši slyší." (Izaiáš 11:2-3)

Jedná se o sedminásobné působení Ducha v sedmi epochách novozákonní Církve. Ve Zjevení se stále znovu potkáváme s číslem "sedm". Ono je vskutku úzce spojeno s biblickým proroctvím. Sedm církví, sedm andělů - zvěstovatelů, sedm zaslíbení pro přemožitele, sedm pečetí, sedm pozounů, sedm hromů, sedm koflíků hněvu, atd. Ta číslice "sedm" vyjadřuje dokonání. Bůh odpočinul po Svém stvořitelském díle sedmého dne. Sedmé tisíciletí bude mírové tisíciletí Boží na zemi (Izaiáš 11 a 65, Zjevení 20 a j.). Jako po sedmém dni opět následuje první, tak nemůže po sedmém tisíciletí následovat osmé. Musí se to vrátit zpět na začátek. To znamená, čas pak zase pomine ve věčnosti.

Jan ve své zprávě pokračuje: "Prostor před trůnem je jako skleněné moře, jako křišťál; a uprostřed trůnu, sice kolem dokola jsou čtyři živé bytosti, které jsou zepředu i zezadu plné očí.

První živá bytost je podobná lvu, druhá je podobná býku, třetí má tvář podobnou lidské tváři, a čtvrtá bytost je podobná letícímu orlu."

Prorok Ezechiel, jenž rovněž viděl Pána na trůnu obklopeného duhou, Jej a čtyři živé bytosti detailně popisuje v 1. kapitole: "... a bez přestání volají dnem i nocí: svatý, svatý, svatý je Pán, ten všemohoucí Bůh, který byl, který jest a který přichází!" (Zjevení 4:8b)

Čtyřiadvacet starších, kteří již byli předem korunovaní a seděli na svých trůnech, se pozdvihli v nejvyšší ctibázni a svrhli své koruny před tím, který byl jediný hoden sedět korunován na trůnu, klaněli se a volali: "Hoden jsi Ty, náš Pane a Bože slávu a čest a moc obdržet; neboTy jsi všecky věci stvořil, a Tvou vůlí byly zde a stvořeny jsou."