18. Kapitola

V 18. kapitole je ještě jednou velice důkladně popsán pád Babylona a jeho zničení ve všech detailech. Tuto kapitolu musí číst pozorně každý sám, aby celou míru Božího soudného hněvu měl před očima.

"Potom viděl jsem anděla sestupujícího z nebe, který obdržel dalekosáhlou moc, a země byla osvícena od slávy jeho.

On volal silným hlasem:Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem ďáblů, k ubytování všech nečistých duchů, stal se bydlištěm všech nečistých a ohyzdných ptáků.

Neboť pily ze žhavého vína jeho smilství všechny národy a králové země s ním smilnili, a kupci země zbohatli z jeho přetékajícího bohatství."(v. 1-3)

Na nebi na konci času milosti zaznívá poslední volání: "Vyjděte zněho ven, lide můj, abyste neměli podíl na jeho hříších a nebyli s sebou raněni jeho ranami.

Neboť se jeho hříchy nahromadily až do nebe, a Bůh vzpomněl na jeho nespravedlnost." Je možné, že se v něm budou nalézat ještě až do posledního okamžiku před vytržením lidé, kteří jsou určeni ke spasení. Poslední zvěstí jsou vyzváni vyjít ven.

Dále je popsáno, že v jediném dni se do něho nastěhují mor, smutek a hlad a spadne na ně oheň. "Jak se mnoho chlubil a zbůjněl byl, tak mnoho dejte jemu muk a pláče. Neboť v srdci svém myslí: Trůním zde jako královna a nejsem vdovou a smutku nikdy nedožiji; proto mají na něho přijít v jednom dni jeho rány, mor, smutek a hlad, a ohněm bude spálen; nebo silný jest Bůh Pán, který nad ním vyslovil rozsudek.

A plakat a bědovat nad ním budou králové země, kteří s ním smilnili a páchali rozkoš, když uvidí dým jeho spálení; zdaleka stojíce pro bázeň muk jeho a budou volat: běda, běda, veliké město Babylon, mocné město! V jediné hodině přišel na tebe nyní soud." (v. 7-10)

Protože se zde jedná o město, ve kterém byly podepsány římské smlouvy a proto je také pokládáno za »křižovatku« světového obchodu, v čase jeho zničení tím budou zasaženi obzvláště obchodníci.

"Ano i kupci zemští budou plakat a kvílet nad ním; nebo zboží jejich žádný nebude více kupovat. Koupě zlata, a stříbra, a drahého kamene, i perel, i kmentu, i šarlatu, i hedbáví, i brunátného roucha, i všelikého dřeva thyinového, a všech nádob z kostí slonových, i všelikého nádobí z nejdražšího dříví, i z mědi, i z železa, i z mramoru; A skořice, i vonných věcí, a mastí, ikadidla, i vína, i oleje, i běli, i pšenice, i dobytka, i ovec, i koní a vozů, i služebníků, i duší lidských.

I ovoce žádostivá duši tvé odešla od tebe, a všecko tučné a krásné odešlo od tebe, a aniž toho již více nalezneš.

Ti kupci, kteříž v tom kupčili, a jím zbohatli, zdaleka stanou pro strach muk jeho, plačíce, a kvílíce,

A řkouce: Běda, běda, město veliké, kteréž odíno bylo kmentem, šarlatem, brunátným rouchem, a ozdobeno bylo zlatem, a kamením drahým, i perlami.

Ó, v jediné hodině bylo toto veliké bohatství zničeno! (v. 11-16)

V kapitole 17 je popsána tato odpadlá žena, která byla ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. Zde je nám postaveno před zraky, že tímto strašným zničením bude postiženo celé město. "Běda, běda, veliké město, které jsi se obléklo do jemného plátna, purpuru a šarlatu, a ozdobilo zlatem, drahokamy, a perlami! Ó, v jediné hodině bylo toto velké bohatství zničeno!" Třikrát je zde řeč o tom, že v jedné hodině udeří strašný Boží soud na ono veliké město: "Běda, běda, město veliké, ve kterém všichni, kteří mají své lodě na moři, zbohatli z jeho přebytku! Ach, v jediné hodině je zpustošeno!" (v. 19)

Spaseným, bydlícím v tom čase v nebi, píše ten vidoucí: "Jásejte nad ním, nebesa, svatí, apoštolé, a proroci, neboť Bůh nad ním vykonal soud za vás!" (v. 20)

V posledních verších je nám ukázáno, že toto veliké město bude vrženo do moře jako mlýnský kámen a nebude již nalezeno. Závěrem obviňuje Bůh Svým svatým Slovem tuto velikou světovou politicko-náboženskou instituci z míchání jedů a čarování, kterými sváděla všecky národy, "... neboť tvoji kupci byli ti velcí země, a tvými namíchanými jedy byly svedeny všecky národy země; a v něm je nalezena krev proroků a svatých, a všech, kteří byli na zemi zmordováni." (v. 23b-24) Tak zřetelně, jak ty věci vyslovil pravdivý Bůh, by se to neodvážil žádný člověk. Tato země je opravdu napájena krví mučedníků.