16. Kapitola

V 15. kapitole oznámené soudy koflíků hněvu jsou uskutečňovány v kapitole 16."I slyšel jsem silný hlas z chrámu volat na sedm andělů: Jděte a vylejte sedm koflíků Božího hněvu na zemi!" (16:1) Prostřednictvím evangelia Ježíše Krista bude lidstvu na konci času milosti ještě jednou naposledy přiblížena darovaná Boží láska, úplné odpuštění vší viny a hříchu, plná spása až ke znovudosazení jako synů a dcer Božích v prvním vzkříšení. Kdo odloží nabídku milosti Boží, musí snést spravedlivý Boží hněv.

První koflík pocítí ti, kteří přijali znamení zvířete a vzdávali čest jeho obrazu.

"Tedy šel první anděl a vylil svůj koflík na zemi; i přišly zlé a těžké vředy na lidi, kteří měli znamení zvířete a kteří se klaněli jeho obrazu.

Pak vylil druhý anděl svůj koflík na moře; tedy bylo obráceno v krev, jako krev mrtvol, a všechny živé duše v moři zemřely.

Dále vylil svůj koflík třetí anděl na řeky a prameny vod; tedy byly obráceny v krev, a slyšel jsem anděla vod říkat: Spravedlivý jsi Ty, který jsi, který jsi byl, Ty svatý, že jsi vykonal takové soudy!

Neboť vylévali krev svatých a proroků, proto jsi jim dal pít krev, jak si to zasloužili.

A slyšel jsem jiného od oltáře říkat: Ano, Pane, všemohoucí Bože, pravé a spravedlivé jsou Tvé soudy.

Na to vylil čtvrtý anděl svůj koflík na slunce; a bylo mu dáno lidi pálit žhavostí ohně.

A tak byli lidé páleni velikou žhavostí, ale přesto se rouhali jménu Božímu, který má moc nad těmito ranami, a neobrátili se, aby Jemu vzdali čest.

Nyní vylil pátý anděl koflík na stolici zvířete; tedy se jeho království zatemnilo, a lidé si kousali jazyky pro trýznivou bolest, přesto se rouhali Bohu nebes kvůli svým bolestem a vředům a neobrátili se od svých zlých skutků." (v. 2-11)

V prvních pěti soudech koflíků hněvu se dějí na zemi strašné věci. List se obrátí: pak nepronásleduje a netrápí satan věřící, nýbrž andělé soudu vylévají hněv na ty, kteří satanu sloužili a jemu se dali k disposici. Jak vyplývá z toho popisu, pocítí to všichni, kteří uctívali náboženský systém a jeho obrazu vzdávali čest. Tyto rány jsou tak nepředstavitelné, že to nemůžeme vůbec komentovat. Nyní, kdy ještě trvá čas milosti, bychom chtěli jazyky lidskými a andělskými všem volat: "Hledejte Pána, dokud se nechá nalézt, volejte Jej, dokud je blízko!" (Izaiáš 55:6)

Pak ale je navždy příliš pozdě, a jak stojí psáno v Bibli, obrátit se potom k Pánu již není možné. Čas milosti bude pryč, záchrana a spása již nebude možná. Lidí se zmocní zoufalství a beznaděj. Každý se pak bude nacházet tam, kde chtěl být. Rozhodnutí a volbu k tomu každý dělá sám, a to nyní.

"Šestý anděl pak vylil koflík svůj na velikou řeku Eufrates. I vyschla voda její, aby byla otevřena cesta králům od východu slunce.

A viděl jsem z tlam draka a zvířete a z úst falešného proroka vyjít tři nečisté duchy jako žáby; to jsou totiž ďábelští duchové, kteří vykonávají divy a znamení; tito jdou ke králům celé země, aby je shromáždili k boji, k velikému dni Boha všemohoucího a oni je shromáždili v krajině, která se židovsky nazývá Armageddon." (v. 12-16)

Klíčové slovo tohoto textu je "boj". Zde není míněn pouhý válečný konflikt mezi národy, nýbrž poslední veliká bitva před nastolením Tisíciletého království. Popis je jednoznačný: vojska východu se dají do pohybu. Vyschlý Eufrat ukazuje, o jaký směr se jedná. Z jiných biblických míst vidíme, že dojde ke sjednocení válečných mas severně od Izraele.

"Tak mluvil Bůh Pán: A Já budu proti tobě Gogu, kníže a hlavo v Mešech a Tubal!

JÁ tě chci přilákat, vložím háky do tvých čelistí a nechám tě vytáhnout do boje s celou tvou válečnou silou, koně a jezdce, všechny v plné výzbroji, vojsko veliké se štíty a přílbami, meči vyzbrojené:

Perské, mouřeníny i Putské s nimi, všechny se štíty a helmami; Gomera a všechny houfy jeho, Togarmu z nejzazšího severu shoufy jeho, mnohé národy jsou s tebou ...

Ano, v onen čas, kdy Můj lid Izraelský opět bydlí bezpečně, vyrazíš a přijdeš od svého bydliště, z nejzazšího severu sem, ty a mnohé národy s tebou, všichni na koních, veliký zástup a mocné vojsko; přitáhneš proti Mému lidu Izraelskému, jako mrak temný, abys přikryl tu zemi. Na konci dnů se toto stane ..." (Ezechiel 38:3-16)

"Chci tě přilákat a povedu tě na provazu a nechám tě z nejzazšího severu přitáhnout a přijít na hory Izraelské. Ale tam ti vyrazím luk z levé ruky a šípy vypadnou z tvé pravice.

Sám padneš na horách Izraele a všechny tvé zástupy i národy, které jsou s tebou; přenechám tě dravému ptactvu, vší zvěři, která má křídla, a dravé zvěři polní ke žrádlu." (Ezechiel 39:2-4)

"Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách: lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od věků, aniž po něm kdy bude, až do let národů a pronárodů." (Joel 2:2)

Pak skutečně dojde ke "svaté válce", kterou stále znovu připomíná islámský svět. "Oznamte toto mezi pohanskými národy: Vyzbrojte se ke svaté válce! Pobídněte cvičené býky, ať přitáhnou a nastoupí všichni válečníci! ... Národy se probudí a přitáhnou dolů, do údolí Jozafat; neboť tam chci zasednout k soudu nad všemi pohany kolem." (Joel 3:9 + 12)

"JÁ jsem přikázal posvěceným Mým, povolal jsem také i udatných reků Mých k vykonání hněvu Mého, veselících se z vyvýšení Mého. Slyš! Hlas množství na horách jako lidu mnohého, hlas a zvuk království a národů shromážděných: Bůh, Pán zástupů, shromažďuje vojsko k válce! Táhnou ze země daleké, od končin nebes: Pán a nástroje Jeho hněvu, aby poplenil všecku zemi!" (Izaiáš 13:3-5)

"... neboť den pomsty pro Pána přišel, rok odplaty pro spor se Sionem" (Izaiáš 34:8)

Satanská trojjedinost: drak, zvíře, falešný prorok

Satanská trojjedinost, o které je zmínka ve Zjevení 16:13, ovlivňuje v tom čase celou zemi. Satan je ještě knížetem tohoto světa a udělá poslední křečovitý pokus natropit strašnou zkázu tím, že se obrátí s celou spojenou vojenskou mocí proti lidu izraelskému (Zachariáš 14:2). Satan, drak pak ovládá jak politické, tak i náboženské úseky. Zmocní se celého lidstva, které se mu postavilo k dispozici.

Z této ďábelské trojjedinosti: drak-satan, zvíře-politický vládce, falešný prorok-náboženská vrchní hlava, vycházejí tři ďábelští duchové, konají dokonce rozličné divy a znamení - lživé divy a znamení lži a podvodu - a jdou ke králům celého světa. V tom čase hlavy všech států a ti, kteří jsou na zodpovědných místech, podlehnou přímému vlivu satanovu. Výjimky zde nejsou plánovány. Nehledě na postoj obyvatelstva v různých zemích s ohledem na lid izraelský, budou muset vlády postupovat společně, protože jsou podřízeny OSN.

V 16. kapitole ve verších 17-21 je mimo jiné popsán také soud nad velikým městem Babylon. Zajisté se nejedná o tehdejší město Bábel u Eufratu, které později po zmatení řečí bylo přejmenováno na "Babylon", což znamená v překladu "zmatení", a již neexistuje, nýbrž o symbolické město Babylon. To je v různých kapitolách Zjevení popsáno dostatečně.

"A nyní sedmý anděl vylil koflík svůj do vzduchu; tedy zazněl silný hlas z chrámu od trůnu a volal: Stalo se!

A následovaly blesky, volání a hromové rány; a nastalo silné zemětřesení, jaké ještě nikdy nebylo od doby, co jsou lidé na zemi, tak silné zemětřesení.

Tedy se rozpadlo to veliké město na tři části, a města národů se zřítila, a na veliké město Babylon Bůh pamatoval, aby mu podal pohár žhavého vína Svého hněvu. Také všechny ostrovy zmizely, a hory již nebyly k nalezení.

A nastalo mocné krupobití půlkilovými kusy, které padaly z nebe na lidi; ale lidé se přesto rouhali Bohu pro ránu krup; neboť tato rána byla velmi strašná."

Jak vyplývá z celkového popisu, nedojde v tom čase jen k velikému vojenskému konfliktu. Celá země a moře budou spolu zahrnuty do utrpení. Ostrovy a hory budou zachváceny, veliké zemětřesení, jaké na zemi ještě nebylo. Města světa se obrátí v sutiny, a velký Babylon v popel. Ze všech stran a na všech úrovních bude probíhat soudný a očišťující proces. Jistě nelze nikomu radit, aby byl potom na zemi, ale víceméně by se měli všichni, kdož Božímu Slovu věří, modlit za to, aby byli hodni tomu všemu uniknout a zjevit se před Synem člověka: "Buďte tedy všeho času bdělí a modlete se za to, abyste obdrželi sílu uniknout všemu, co má přijít, a předstoupit před Syna člověka" (Lukáš 21:36)