1. Skutečná pravda o zlu

Bůh existuje od věčnosti. Nemá počátek. Žije mimo omezení, které známe jako čas. Chápat to je pro člověka nesnadné. Je to tím, že lidská mysl není s to pojmout Boží moudrost, jako šálek nemůže pojmout vody oceánu.
První verš začíná slovy:
"Na počátku Bůh..." (Gn 1,1). (Genesis je první z 66 knih v Bibli, Božím slově. Veškeré odkazy v této publikaci uvedené v závorkách odkazují na některou z biblických knih.) Bible se nesnaží vysvětlovat, že Bůh existoval od věčnosti, dříve než začal čas. Jednoduše to konstatuje jako fakt.
V Bibli je Bůh zjevován jako Ten, kdo touží po osobním vztahu s námi lidmi. Není člověk ve smyslu, jak chápeme osobu. Je Duch, nekonečný v každém smyslu, ve svém charakteru neměnný, stále týž v každém čase. Je všemocný, vševědoucí, nekonečně moudrý, nekonečně láskyplný a nekonečně čistý.
Boží nekonečná láska je naprosto nesobecká. Od samého počátku se touží podělit o svou radost a své štěstí s druhými.
Stvořil proto živé bytosti. Nejprve stvořil milióny andělů, aby s nimi sdílel svou slávu a štěstí. To bylo dávno před tím, než vůbec stvořil člověka.
Mezi anděly stvořil Bůh jednoho, který měl být jejich vůdcem. Jeho jméno bylo Lucifer.
To jméno, ačkoli je dnes považováno za špatné, bylo kdysi jménem nejznamenitějšího, nejmoudřejšího a nejkrásnějšího z andělů, jenž byl jejich hlavou.
Ohledně Lucifera Bůh řekl:
"Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný... Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce... byl jsi dokonalý ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost" (Ez 28,12-15). Na rozdíl od hvězd nebo stromů, které Bůh stvořil, měl Lucifer a ostatní andělé svobodnou vůli a mohli se rozhodnout, zda Boha poslechnou nebo ne.
Svobodná vůle je základním předpokladem, aby osoba mohla být morální bytostí. Hvězdy nebo stromy nemohou jednat dobře či zle, protože nemají možnost volby. Jsou implicitně podřízeny Božímu řádu, protože jim při stvoření nebyla dána možnost svobodné volby. Proto se ani nemohou stát Božími syny. Robot vyrobený vynálezcem bude vykonávat každý příkaz, ke kterému byl naprogramován a na rozdíl od jeho vlastního syna nebude nikdy odmlouvat! Robot se ale nikdy nestane synem!
Dalším základním předpokladem, aby osoba mohla být morální bytostí, je svědomí. Ptáci a zvěř mohou volit, udělat to či ono. Nejsou ale morálními bytostmi, protože nemají svědomí. Nemohou být svatí ani hříšní. Nemohou být Božími syny, protože Bůh je morální bytost.
Ptáci ani zvířata nemohou být vašimi dětmi.
Můžete vycvičit psa, aby poslušně prováděl veškeré příkazy, které mu dáte. Nemůže ale být vaším synem, protože váš syn musí mít vaši vlastní přirozenost - a tu váš pes nemá.
Bůh ale člověka učinil podle své podoby. Tím nám umožňuje stát se jeho dětmi.
Svědomí je ten hlas v nás, který nám připomíná, že jsme morální bytosti a usvědčuje nás, když přestoupíme Boží zákony.
Andělé byli stvořeni se svobodnou vůlí a svědomím. Tím, že byli morální bytosti, byli v Božím stvoření unikátní. Lucifer, jejich představený, ale začal mít brzy myšlenky a ambice, které nebyly dobré.
A právě to bylo počátkem zla na světě. Nejenže Luciferovy myšlenky nebyly dobré, ony byly pyšné, vzpurné a plné nespokojenosti.
Svět byl do té doby dokonale ryzí. Nyní ale zlo pozvedlo svou ohavnou hlavu v srdci stvořené bytosti, které byla dána svobodná vůle.
Mějte na paměti, že zlo mělo svůj počátek v srdci. Nejprve nedošlo k vnějšímu skutku. Zlo začíná v srdci i dnes. Mějte také na paměti, že první hřích, díky němuž vešlo zlo do světa, byla pýcha. Bůh
pak vyhnal Lucifera ze své bezprostřední přítomnosti. Od toho dne je označován jako Satan.
Bible mluví o svržení Satana takto:
"Jak jsi spadl z nebe, ó Lucifere, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal: 'Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.' Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy" (Iz 14,12-15).
Než byl ale Lucifer vyhnán, podařilo se mu získat množství dalších andělů, kteří se k němu přidali v jeho rebelii. Přidaly se k němu milióny andělů - ve skutečnosti jedna třetina veškerých andělů, kteří jsou v nebesích (jak čteme ve Zjevení 12,4). Bůh vyhnal Lucifera a s ním i je. Tito padlí andělé jsou zlí duchové (démoni), kteří dnes obtěžují a trápí lidi.
Možná vás obtěžovali zlí duchové nebo lidé, kteří proti vám použili černou magii. Pokud ano, Bible má pro vás dobrou zprávu. Můžete být naprosto a navždy osvobozeni od jejich obtěžování.
Čtěte Bibli pečlivě a až ji dočtete, uvidíte, jaké zázraky může pro vás Bůh udělat.
Někdo si nyní může klást otázku: "Je-li Satan původcem všeho zla na světě, proč Bůh jeho i všechny zlé duchy nezničí?"
Bůh by to jistě mohl udělat v okamžiku, pokud by chtěl. On ale nechce. To ukazuje na to, že Bůh ve své nekonečné moudrosti, má své důvody, proč nechat Satana a démony dál existovat. Zčásti proto, že Satana využívá, aby lidem dělal život na zemi těžký, nejistý a nebezpečný a aby se tak obraceli k Bohu a zamýšleli se nad věčností, místo aby zde na zemi hledali pouhé potěšení.
Kdyby byl život na zemi velice pohodlný, bez nemocí, utrpení, chudoby nebo bídy, sotva by kdo vůbec přemýšlel o Bohu. Bůh tedy využívá vší té bídy a nejistoty pozemského života, aby nás v našem nedostatku přiměl o něm přemýšlet a k němu se obracet.
Všechny potíže, nemoci a zkoušky, se kterými Satan přichází do vašeho života, dopouští milující Bůh, aby vás přiměl se obrátit k němu. V tomto smyslu jsou vyjádřením Boží lásky k vám.
To je poselství Bible.
Slyšel jsem příběh o podnikateli, který kdysi býval blízko Bohu. Když jeho firma začala prosperovat, sklouzl od Boha pryč. Starší jeho sboru s ním opakovaně hovořili a snažili se ho obracet zpět k Pánu. On byl ale velice zaneprázdněn svými obchody. Jednoho dne jedovatý had uštkl nejmladšího z jeho tří synů a bylo to s ním velmi vážné. Lékaři se již vzdali vší naděje. Otec si začal hluboce zoufat a poslal pro jednoho ze starších sboru, aby přišel a za chlapce se modlil. Ten starší byl velice moudrý muž. Přišel a modlil se: "Pane, děkuji, že jsi poslal toho hada, aby uštknul to dítě. Já jsem nebyl jakkoli schopen tu rodinu přimět, aby o tobě začali přemýšlet. To, co mně se nepodařilo během šesti let, se tomu hadovi podařilo během chvilky! Nyní, když dostali tuto lekci, Pane, uzdrav to dítě a dej, aby nikdy více nepotřebovali další hady, kteří by jim tě opět museli připomenout."
Jsou lidé, kteří o Bohu nepřemýšlí, dokud se jednoho dne nedostanou do nemocnice s rakovinou nebo jinou vážnou nemocí. Pak najednou začnou přemýšlet o Bohu a obrací se k němu, aby byli zachráněni. Nevyléčitelné nemoci, choroby, chudoba a mnoho dalšího zla na tomto světě Bůh používá, aby lidi odvrátil od jejich hříchu. Tak je vede, aby nalezli svůj věčný domov v nebesích. Tímto způsobem Bůh používá zlo, které Satan působí, aby lidi zachránil z jeho spárů a přinesl jim spásu.
Tak Bůh vyzrává nad Satanem znovu a znovu. Satan se tak sám dostává do jámy, kterou kope jiným.
Dalším důvodem, proč Bůh ponechává Satana, je pročišťování Božích dětí.
Podívejme se třeba na oheň. Od počátku světa ohněm zahynuly milióny lidí, a přesto kvůli tomu nikdo nepřestává oheň používat. Proč? Protože díky ohni můžeme vařit potravu, mohou létat letadla, jezdit auta, fungovat stroje. Oheň se používá i k pročišťování zlata. Takže oheň, ačkoli je nebezpečný a může uškodit, je hojně a s užitkem využíván.
Stejně tak, ačkoli je Satan zlý a hledá, jak by lidi svedl, Bůh toho dokáže využít. Satanovi je dovoleno Boží děti pokoušet (podrobovat testu) skrze ohně nejrůznějších zkoušek a pokušení, aby se
mohli stát svatými a ryzími, jako zlato prošlé ohněm.
Vidíme tedy, že ačkoli Bůh by uměl odstranit veškeré zlo ze světa během okamžiku, nečiní tak, protože jeho pomocí vede k cíli svůj slavný plán.