8. Skutečná pravda o věčnosti

Pro toho, kdo se stal Božím dítětem, mají věčné věci větší hodnotu než věci časné. Nebeské hodnoty jsou pro něj důležitější než pozemské.
Když před 2000 lety Pán Ježíš Kristus poté, co vstal z mrtvých, vystoupil do nebe, slíbil, že se vrátí zpět na zem.
Jde o tzv. "druhý Kristův příchod".
Je to nastávající velká událost ve světové historii.
Boží děti vědí, že v den, kdy se Kristus vrátí na tuto zem, budou muset Bohu "vydat počet" (podat účetní zprávu) celého svého života.
Život v tomto světě je pouhým úsekem na naší cestě k věčnosti. Je to zkušební období. V životních okolnostech nás Bůh testuje, aby se projevilo, zda upřednostňujeme věčné nebeské věci před pozemskými věcmi tohoto světa.
Jsme-li moudří, volíme věci, které mají věčnou hodnotu.
Malé dítě, které nezná hodnoty bankovek, si mezi jinými vybere pestrobarevnou s jasnými barvami, ačkoli její hodnota je velice nízká. Pokud dáváme přednost věcem tohoto světa před věcmi věčnosti a nebes, jsme jako malé děti.
V Bibli Bůh jasně říká, že tento svět se vším, co na něm je, zanikne.
Žít pro časné věci tohoto světa je jako ukládat peníze v bance, která brzo zkrachuje.
Moudří ukládají peníze do bank, které jsou stabilní. Ve stejném smyslu platí, že ti, kdo jsou skutečně moudří, budou žít pro věci, které mají věčnou hodnotu - charakter, čistota, láska, dobrotivost, odpuštění, pokora atd., což je právě to jediné, co můžeme vzít s sebou, když opouštíme tuto zem.
Bible říká, že definitivní konec těch, kdo umírají bez pokání ze svých hříchů, bude strašný.
"Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud" (Žd 9,27).
Jakmile člověk zemře, nemá již více příležitost se změnit. Bůh nemá možnost ho změnit, protože nedělá nic proti jeho vůli. Změnit nás Bůh může jen zde na zemi, pokud jsme ochotni se nechat změnit.
Nastane den, kdy každý člověk, který kdy na zemi žil, bude vzkříšen a vyjde z hrobu, aby se Bohu zodpovídal z toho, jak žil. Bible říká, že budou dvě vzkříšení - mrtvá těla, která se rozpadla v prach, opět tělesně ožijí působením nadpřirozené Boží moci.
Při prvním vzkříšení vstanou spravedliví - ti, kteří přijali Krista za svého Zachránce a jimž jsou odpuštěny hříchy a během svého pozemského života se stali Božími dětmi.
Při druhém vzkříšení vstanou ti, kdo odmítli odpuštění, které jim Bůh nabídl v Kristu Ježíši, a v tomto stavu zemřeli. Když člověk zemře, aniž činil pokání ze svých hříchů a jeho hříchy tudíž nejsou skrze Krista odpuštěny, bude jednoho dne souzen před soudným stolcem Božím, kde se shlédne celý jeho život. Tak se před celým univerzem prokáže, že si pro své hříchy, jichž se nikdy nezřekl a neopustil je, zaslouží věčný trest.
Satan, který se stal původcem všeho zla a uvedl člověka do hříchu, také obdrží svůj věčný trest.
Ti ale, kteří se pokořili a uznali své hříchy, vyznali je a opustili a přijali Boží nabídku odpuštění skrze Kristovu smrt na kříži, vstoupí do Boží přítomnosti a budou s ním přebývat věčně.
Nebe je místo čistoty, pokoje a radosti, kde Boží andělé a ti z lidí, kteří byli zachráněni od svých hříchů, budou uctívat a chválit Boha nejrůznějším způsobem po celou věčnost.
Tam se radostně setkáme se svými milými, kteří opustili tuto zem před námi, pokud se stali Božími dětmi a ohledně své záchrany se spolehli na Krista.
Skutečné Boží dítě se těší na tento slavný den, kdy bude už navždy s Bohem.


Jak zareagujete, když nyní znáte skutečnou pravdu? Modlili jste se a prosili Pána Ježíše Krista, aby vám odpustil vaše hříchy a učinil vás Božím dítětem? Jestliže Bůh nyní mluví k vašemu srdci, modlete se. Nikdo z nás neví, kdy zemře a opustí tuto zem. Jeden z nadcházejících dní bude naším posledním dnem na této zemi. Než ten den přijde, ujistěte se, že vaše hříchy jsou odpuštěny a že jste připraveni setkat se s Bohem.