5. Skutečná pravda o pokání

Následkem hříchu je smrt ducha - to je, jak jsme si již ukázali, být na věky vyloučen z přítomnosti živého Boha. To prožil Ježíš na kříži, když ho Otec opustil.
Ježíš, jsa Bůh, a proto věčný ve svém nitru, mohl během krátké doby, kdy byl na kříži a na tři hodiny nastala tma, zakusit agónii opuštění Bohem na věky. Tak prožil muka věčného pekla, v nichž jsme se měli ocitnout na celou věčnost.
Nesl na sobě odplatu za náš hřích. Dokud ale osobně nepřijmeme od Boha odpuštění hříchů, není nám odpuštěno a nejsme zbaveni zmíněného trestu. To je důvod, proč mnoho lidí na světě zůstává ve stavu neodpuštění, ačkoli i za ně Kristus zemřel.
Kristus zemřel za hříchy celého světa, za lidi všech náboženství, a ne pouze za hříchy křesťanů.
Abyste mohli přijmout to, co Bůh za vás získal skrze Kristovu smrt, musíte nejprve činit pokání ze svých hříchů. To je, že skutečně litujete, že jste žili hříšně a že upřímně toužíte odvrátit se od každého hříchu, kterého jste si u sebe vědomi.
Zpočátku vaše svědomí není citlivé vůči tomu, co se Bohu líbí a co ne. Proto je nemožné, abyste se ihned odvrátili ode všeho, co je Bohu nemilé. Bůh je realista a nepožaduje nemožné. Žádá od vás pouze ochotu vzdát se všeho, co je mu nemilé.
Můžete začít tím, že se odvrátíte od věcí, ze kterých vás vaše svědomí usvědčuje. Možná nebudete dost silní, abyste se vzdali svých zlozvyků. I v tomto Bůh plně rozumí vaší slabosti. Neočekává, že na to máte sílu. Klade vám jen otázku: "Jsi ochoten vzdát se těch návyků?" Když uvidí, že jste upřímní a že se skutečně chcete zbavit všeho, co je hříšné, přijme vás takové, jací právě jste, i když zatím stále prohráváte s mnoha zlozvyky.
Jak úžasná je ta dobrá zpráva.
Jedním z důkazů, že jste ochotni zříci se svých starých hříšných způsobů, je patrný na vaší ochotě napravit to, co jste před tím pokazili. I zde Bůh chápe vaše omezené možnosti.
Existuje tisíce chyb a hříchů, které jste dříve udělali a nebudete je možná moci urovnat, bez ohledu na to, jak moc se o to budete snažit. Jsou ale takové, které zvládnete. Bůh od vás očekává, že urovnáte jen to, na co stačíte.
Pokud jste například odcizili peníze, měli byste být ochotni je vrátit, jakmile si ten obnos naspoříte. Pokud jste někomu ublížili slovem a pamatujete si to, musíte být ochotní osobně (nebo dopisem) požádat toho člověka o odpuštění. To jsou činy, na kterých Bůh testuje vaši upřímnost a pokoru. Pomáhá pouze pokornému.
Bez Boží pomoci není záchrany.
Bible definuje pravé pokání slovy: "odvrátit se od model k Bohu" (1Te 1,9).
Co je modlářství? Především je to přikládat nějaké stvořené věci vyšší hodnotu nebo pořadí než Stvořiteli - ať už jsou těmi stvořenými věcmi peníze, krásná žena, vlastní pověst nebo cokoli jiného.Dát přednost jakékoli věci je modlářství - je to totiž uctívání stvořené věci místo Stvořitele - a to je kořenem každého hříchu. Bůh nenávidí takové modlářství, protože zabírá místo v lidském srdci, které patří Bohu, a člověka tak ničí.
Modly mohou být vyrobené předměty, které mají představovat boha, kterého člověk uctívá. Je ale nemožné, aby člověk svýma rukama vymodeloval nebo namaloval cokoli, co by alespoň vzdáleně připomínalo nádherného, úžasného a všemohoucího Stvořitele univerza. Je to urážka Boha Stvořitele, učinit jeho zpodobení podle obrazu čehokoli, co stvořil.
Bůh je Duch a oku je neviditelný. Všem nám dal svědomí, které by nám ho dnem i nocí připomínalo. Často se však stává, že naslouchání hlasu svědomí nahradíme náboženskými aktivitami a slavnostmi.
Když lidé porušují Boží zákony a nehodlají na tom v budoucnu nic měnit, snaží se utišit hlas svého svědomí tím, že se zúčastňují nejrůznějších náboženských obřadů a aktivit. Mají za to, že Bůh
jim odpustí mnoho jejich hříchů, kvůli obětem a skutkům, které konají. To je ale omyl.
Bůh nehledí na náboženské obřady a aktivity, které konáme. Hledí k srdci, zda uvidí, že nasloucháme svému svědomí nebo ne.
Pokání tedy znamená odvrátit se od modlářství všeho druhu. Pravé pokání je, když se odvrátíme od stvořených věcí ke Stvořiteli a řekneme mu: "Všemohoucí Bože, Ty jediný jsi hoden, abych Tě uctíval a sloužil Ti. Je mi líto, že jsem do teď uctíval stvořené věci. Od této chvíle budeš v mém životě zcela svrchovaný."
Pokání v žádném případě není to, že někdo odejde ze zaměstnání nebo od rodiny a jde někam do lesa nebo do hor stát se poustevníkem.
Bůh chce, abychom měli rodiny a řádně pracovali, abychom si zajistili své živobytí.
Vydělávat peníze není hřích. Hříchem ale je milovat více peníze než Boha.
Není hříchem užívat pohodlí moderní civilizace. Hříchem ale je milovat pohodlí více než Boha.
Bůh stvořil lidské tělo tak, aby mohlo zakoušet potěšení jídla, spánku a sexuálního uspokojení.
Na ničem z toho není nic špatného.
Nemusíme se stydět za sexuální touhy o nic více, než se stydíme za hlad nebo únavu!! Nemůžeme ale krást jídlo, když máme hlad a nemůžeme spát, když máme být v zaměstnání a pracovat!!
Stejně tak je nepřípustné dopustit se násilí na druhé osobě, abychom uspokojili svou sexuální touhu. Bůh ustanovil manželství a očekává, že jeden muž bude mít jednu ženu, takže sexuální potřeby mohou být uspokojovány. Mimo manželství je jakýkoli sexuální vztah hříchem. Pokání musíme činit ze všech sexuálních hříchů, opustit je a v upřímnosti se obrátit k Bohu.
Další hřích, ze kterého musíte činit pokání a zřeknout se ho, je neodpuštění vůči druhým. Pokud chcete, aby vám Bůh odpustil, musíte odpustit všem, kteří nějak ublížili vám.
S druhými musíte jednat tak, jak jedná Bůh s vámi. Pokud nejste ochotní to tak dělat, Bůh neodpustí vám.
Pán Ježíš Kristus řekl: "jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění" (Mt 6,15).
Možná se vám zdá příliš těžké odpustit někomu, kdo vám velmi ublížil. V takovém případě v motlitbě proste Boha, aby vám pomohl tomu člověku odpustit.
Moc všemohoucího Boha bude připravena vám pomoci. Nic vám nebude nemožné, když vám pomáhá Bůh svou mocí, která stačí na všechno!
Bůh může odpustit všechny naše hříchy, jakkoli jsou velké nebo zlé - jen ale, pokud z nich činíme pokání - totiž, pokud jich skutečně litujeme a upřímně se chceme odvrátit od svých starých hříšných cest.