4. Skutečná pravda o odpuštění

Jak nám Bůh může odpustit hříchy?
Bůh je spravedlivý. Lidské hříchy nemůže odpustit přehlížením. To by nebylo spravedlivé.
Je svatý a spravedlivý, a proto musí hřích potrestat.
Je ale také plný lásky, a proto umožnil, aby naše hříchy mohly být odpuštěny.
Všechna náboženství učí, že člověk má být dobrý, laskavý a pravdivý. To vlastně říká, jací máme být, když jsou nám hříchy odpuštěny.
Dobrota, laskavost a pravdivost jsou jako dům. Základem toho domu je odpuštění hříchů.
Nejdůležitější částí budovy jsou její základy.
Odpuštění hříchů bylo pro Boha těžší a bolestivější, než stvořit svět.
Když tvořil svět, řekl pouhé slovo a svět okamžitě vznikl.
Hříchy ale nemůže odpustit tak, že vyřkne slovo.
Měly-li být lidské hříchy odpuštěny, existoval jediný způsob.
Bůh se musel stát člověkem, být jako my.
Musel si projít stejnými pokušeními a boji, které máme my jako lidské bytosti a sám měl zemřít
jako oběť, zástupně potrestán za náš hřích.
Trestem za hřích není utrpení, nemoc nebo chudoba či to, že by se někdo opět narodil do nižší společenské vrstvy nebo něco jiného. Je to věčná smrt - věčné odloučení od Boha.
Fyzická smrt je odloučení od fyzického těla. Duchovní smrt je odloučení od Boha, jenž je Zdrojem veškerého života.
Dobré skutky, které konáte a v budoucnu vykonáte, nemohou nikdy usmířit nebo odčinit zlo z minulosti. Hřích je dluh, který máme vůči Božím zákonům. Pokud jsme například porušili zákony tím, že jsme stát ošidili na daních, stát nám nemůže prominout, když slíbíme, že napříště budeme daně platit řádně. Ani nápad. I když v budoucnu budeme daně platit poctivě, budeme muset vyrovnat dluhy z minula. Stejně je tomu s hříchem.
I kdybychom v budoucnu mohli vykonat sebevíce dobrých skutků, stejně budeme muset zaplatit za hříchy spáchané v minulosti.
Mimoto Bible říká, že: "i naše nejlepší skutky jsou v Božích očích jako špinavé hadry" (Iz 64,5).
Bůh oceňuje dobré skuty. Avšak ani ty nejlepší skutky nedosahují standardů Boží svatosti, neboť On je nekonečně svatý. Naše dobré skutky nejsou tedy dost dobré a tím jsme v bezvýchodné situaci, protože pro člověka neexistuje cesta, jak se dostat do Boží přítomnosti.
Jsme tedy beznadějně ztracení.
Bůh ve své neskonalé lásce již ale připravil cestu, jak člověku hřích odpustit.
Lidská mysl není s to pochopit Boha v jeho všestrannosti.
Mnozí používají lidskou logiku a říkají, že když Bůh je všudypřítomný, musí být v každém člověku, zvířeti, rostlině a v každém nábožensky uctívaném objektu. Tak se to jeví logické nepatrné lidské mysli, která nechápe Boží věci.
Tak je to ale naprosto nesprávně. Bůh je všudypřítomný ve smyslu, že ví o všem, co se děje kdekoli. Jistě ale není v pekle, ačkoli ví, co se tam děje.
Pravý význam pekla (věčného trestu hříšníků), je "místo, kde Bůh není". Tím se stává utrpení hříšníků nesnesitelným.
Bůh tedy rozhodně nepřebývá v každém člověku.
Pro záchranu lidstva od věčného trestu za hřích poslal Bůh svého Syna, aby se narodil jako dítě skrze pannu nadpřirozeným působením Ducha svatého před asi 2000 lety.
Je to Ježíš Kristus.
Když vyrůstal z dítěte v dospělého muže, zakoušel veškerá pokušení, jaká přicházejí na každého člověka. Ve všech těch pokušeních zvítězil.
Nikdy v ničem nezhřešil.
Bůh dovolil, aby byl Ježíš Kristus, ve svých asi 33 letech zajat bezbožnými lidmi a ukřižován na kříži. Na kříži se stal prokletím za nás a nesl potrestání za hříchy lidstva. V tom vidíme obrovskou Boží lásku.
Když Ježíš Kristus prolil svou krev a zemřel na kříži, zaplatil spravedlivou cenu za náš hřích.
Nároky justiční spravedlnosti byly naplněny.
Třetí den po pohřbu vzkřísil Bůh Ježíše Krista z mrtvých a poskytl tak důkaz, že jeho oběť na kříži přijal.
Jsou dvě skutečnosti, jimiž Bůh dokazuje, že Bůh je jen jeden a že vtělení Boha na zem bylo jediné:
(1) Pán Ježíš Kristus byl jediný, kdo zemřel za hříchy světa.
(2) Pán Ježíš Kristus byl jediný, kdo se vrátil živý poté, co zemřel a již více neumírá. Tím dokazuje, že porazil největšího nepřítele, smrt.
Na zemi takto strávil ještě dalších 40 dní a pak odešel do nebe, kde je dodnes.
Před svým odchodem slíbil, že se jednoho dne vrátí, aby soudil svět a panoval nad ním spravedlivě a pokojně. Jeho opětovný příchod na zem mají předcházet určitá znamení, na která upozornil předem.
Když vidíme, jak se ta znamení dnes naplňují, víme, že jeho druhý příchod je velmi, velmi blízko.
Je důležité, abyste, než se vrátí na zem, přijali odpuštění, které vám Bůh v Kristu nabízí.