6. Skutečná pravda o víře

Máme-li za sebou pokání, dalším požadavkem pro přijetí odpuštění je víra.
Bible říká: "jste zachráněni milostí skrze víru" (Ef 2,8).
Milost je shůry podaná Boží ruka plná nebeských požehnání. Víra je naše ruka vztažená vzhůru.
Tou přijímáme od Boha požehnání.
Jak jsme si řekli dříve, Bůh nechce, abychom byli nemyslícími roboty, kteří vykonávají, k čemu byli naprogramováni. To opravdu nechce. Chce, abychom činili rozhodnutí.
Věříte, že Bůh je dobrý a velmi vás miluje?
Věříte, že tento Bůh poslal svého Syna Pána Ježíše Krista, aby zemřel na kříži za vaše hříchy a že ho Bůh třetího dne vzkřísil z mrtvých a že dnes žije v nebesích?
Pokud ano, můžete nyní přijmout odpuštění, které vám Bůh nabízí. Nemusíte s tím čekat.
Není jiného jména pod sluncem, kromě jména Pána Ježíše Krista, v němž je možná záchrana od hříchu. Pokud ho chcete přijmout jako svého Pána a Spasitele, je to jako s manželstvím. Základem je opustit vše a přilnout k Němu. Jako žena, která navždy odmítne všechny své milence a přilne ke svému manželovi, k němu jako jedinému, na celý svůj další život.
Bible přirovnává náš vztah s Pánem Ježíšem Kristem k duchovnímu manželství, kde on sám je naším duchovním manželem. Nemůžete tedy říci, že chcete přijmout Krista a přitom dále ctít jiné bohy nebo se k takovým modlit. Musíte učinit volbu.
Chcete-li takovou volbu učinit, nyní je čas.
Poklekněte a zavřete oči a řekněte Bohu tato slova. Nemusí to být přesně tato slova, jde o to jednoduše vyjádřit to, co obsahují. Bůh vás slyší, ať jste kdekoli. Poslouchá vás se zájmem. Myslete na to, co říkáte a mluvte pomalu:
"Pane Ježíši Kriste, jsem hříšník a chci se plně odvrátit ode všech svých hříchů. Věřím, že jsi zemřel za všechny moje hříchy a že jsi vstal z mrtvých a že žiješ. Prosím, odpusť mi všechny moje hříchy. Přijď do mého srdce, žij v něm a od nynějška buď navždy Pánem mého života. Opouštím všechny dosavadní bohy a od teď chci ctít jen tebe."
Je to velmi jednoduchá modlitba; netrvá ani minutu. Budete-li se ji ale modlit upřímně, vaše duše bude zachráněna na věky. V té chvíli se stanete Božím dítětem.
Není to žádná kouzelná formule, která požehná všechny, kdo ji zopakují jako papoušek. Vše záleží na upřímnosti vašeho srdce. Myslíte-li vážně co říkáte, Bůh vám hříchy odpustí, přijme vás a učiní z vás své dítě. Jestliže nejste upřímní, nepromění vás to.
Bůh na nikoho nikdy nevyvíjí jakýkoli nátlak, aby přijal Krista do svého života. Nebude to dělatani žádný skutečný křesťan. Obrácení pod nátlakem není žádné obrácení.Ujištění, že nám skutečně bylo odpuštěno, že nás Bůh přijal a že nás učinil svými dětmi, je velmi důležité. Bůh nechce, abychom zůstali bez tohoto ujištění. Bůh dává své ujištění skrze Ducha svatého přicházejícího do našich srdcí, který nám potvrzuje, že jsme Boží děti. Bůh nás ujišťuje skrze sliby, které dal v Bibli, ve svém psaném Slově.
Pán Ježíš Kristus řekl: "Toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven (J 6,37).
Na tento Kristův slib, který platí na věky, se můžeme naprosto spolehnout.
Modlili jste se teď tuto modlitbu k Pánu Ježíši Kristu? Pak jste k Němu skutečně přišli a můžete si být jisti, že vás neodmítl. Přijal vás. Pokud jste vykonali svůj díl a přišli k Němu, můžete si být jisti, že Bůh vykonal svůj díl a přijal vás.
Nesmíte nyní dávat na pocity, zda se cítíte Bohem přijati nebo ne. Pocity jsou spjaty s fyzickým tělem a v duchovních věcech mohou naprosto zavádět.
Spoléhat na pocity je jako stavět svůj dům na písku. Svou víru musíme opřít o Boží sliby v Božím slově. To je jako stavět na skále.
Jakmile máte jistotu, že jste se stali Božím dítětem, měli byste učinit veřejné vyznání. Bible říká, že to, čemu věříte srdcem, musíte vyznat ústy. Proto musíte vyznat svými rty, že Ježíš Kristus je nyní váš Spasitel a Pán. Musíte povědět svým přátelům a příbuzným, že Kristus vám odpustil hříchy a že je nyní jediným Pánem vašeho života.
Musíte také vyznat svůj vztah s Kristem skrze křest. Co možná nejdříve, jakmile jste učinili rozhodnutí dát svoje srdce a život Kristu, musíte být pokřtěni. Křest není náboženský rituál. Je to veřejné svědectví Bohu, lidem, andělům a Satanu, že nyní patříte už jen Ježíši Kristu.
Během křtu vás jiný křesťan cele ponoří do vody (v řece nebo v bazénu) ve jméno Pána Ježíše
Krista a pak vás pozvedne z vody ven. Tímto jednoduchým aktem dosvědčujete, že starý člověk, jímž jste byli, zemřel a vy jste ho nechali symbolicky pohřbít ponořením celého těla do vody.
Vystoupením z vody potvrzujete, že nyní jste novým člověkem (vzkříšeným z mrtvých, v duchovním smyslu), který se touží líbit pouze Bohu.
Nestali jste se ještě dokonalými. Na tom budeme pracovat po celý svůj život. Změnilo se ale nasměrování vašeho života. Nyní už nechcete více hřešit nebo dělat věci, které se Bohu nelíbí.
Nyní jste získali občanství v nebesích a stali jste se Božími dětmi.